Syneflow

Regulamin

1. Preambuła

Lakimi OÜ, Sepapaja tn 6, 15551, Lasnamäe linnaosa, Harju maakond, Tallinn, Estonia (dalej “My”, “ Lakimi OÜ” lub “SyneFlow”) udostępnia swoim partnerom do dyspozycji system partnerski SyneFlow – którego zastosowanie pozwala na ujęcie i rozliczenie usług pośrednictwa ( Klicks / Leads / Sales ) przez SyneFlow na rzecz Reklamodawcy.

Zadaniami Partnerów są między innymi usługi związane z emitowaniem kampanii reklamowych w internecie, zmierzające do podniesienia dochodowości reklamowanych usług i produktów. Płatność za wykonanie usług regulowana jest ich skutecznością i przyjmuje kształt w zależności od osiągniętych wyników.

Korzystanie z SyneFlow jest dla wszystkich Partnerów darmowe. Rejestracja jako Partner oznacza automatyczne wyrażenie zgody na włączenie niniejszych warunków do umowy kooperacyjnej.

 

2. Zakres zastosowania

2.1 

Niniejsze warunki umowy są wyłączną podstawą, która reguluje wszelkie usługi, oferty, dostawy i umowy pomiędzy SyneFlow a Partnerem .

Inne warunki umowy wymagają akceptacji poprzez wyrażenie zgody obydwu stron.

Istniejące już warunki umów danego Partnera kooperacyjnego, sprzeczne z niniejszymi warunkami umowy, trąca swoja ważność. Ewentualne sprzeczne oświadczenia Partnera kooperacyjnego, powołujące się na jego warunki umowy, nie będą przez SyneFlow uznawane.

2.2

Jakiekolwiek porozumienia dodatkowe, zmiany lub uzupełnienia zawartych już ustaleń między SyneFlow i Partnerem wymagają formy pisemnej (w tym za pośrednctwem poczty e-mail). Inna forma umów nie zostanie wzięta pod uwagę.

 

3 Wyjaśnienie pojęć / Definicje

3.1 – ‘Partner ’ to samodzielnie działający partnerzy umów współpracujący z SyneFlow w ramach usług pośrednictwa – indywidualnie zdefiniowanych.

3.2 – ‘Reklamodawca’ to przedsiębiorstwo / przedsiębiorca / ofertodawca, który powierza SyneFlow rozprowadzanie informacji o swoich produktach i usługach online i/lub zleca SyneFlow przeprowadzenie internetowej kampanii reklamowej.

3.3 – ‘Witryny Partnera’ – Partner zgłasza jedną lub więcej witryn. Każda z nich, po dokładnej kontroli i akceptacji przez SyneFlow, może zostać wykorzystana do celów reklamowych ofert Reklamodawcy.

3.4 – ‘Witryny Reklamodawcy’ – Każdy z Reklamodawców udostępnia jedną lub kilka stron, które służyć będą do rozprowadzania w Internecie jego usług  i/lub produktów.

3.5 – ‘Konto’ jest to prawomocnie uruchomiony przez SyneFlow dostęp Partnera do konta. Warunkiem uzyskania do niego dostępu jest podanie rzetelnych i zgodnych z prawdą danych, wymaganych w ankiecie, następnie ich sprawdzenie oraz akceptacja przez SyneFlow. W przypadku jakiejkolwiek zmiany w danych, Partner zobowiązuje się do przeprowadzenia natychmiastowej aktualizacji w ramach swojego konta, a także do bezzwłocznego poinformowania o tym SyneFlow (dopuszczalna jest droga mailowa).

3.6 – ‘Użytkownik’ to internauta odwiedzający witryny Partnera, który za pomocą zamieszczonych na SyneFlow linków śledzących jest przekierowywany na strony Reklamodawcy.

3.7 – ‘Link śledzący’ to link, który prowadzi Użytkownika z witryny Partnerów na stronę Reklamodawcy. Jego zadaniem jest zapisanie tego przekierowania w specjalnie przygotowanym do tego celu systemie banku danych. Każdy Partner otrzymuje do dyspozycij różnorodne formy linków śledzących: linki tekstowe, bannery czy katalogi produktów.

3.8 – ‘Śledzenie’ to pomiar akcji Użytkownika oraz dokonanych transakcji, a takżę przyporządkowanie ich do poszczególnych Partnerów . SyneFlow wykorzystuje tutaj m.in. śledzenie w postaci liczników pikseli, które bazują na cookie. ‘Cookies’ to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer www i zapisywane na stronie Użytkownika. Służą one do automatycznego rozpoznawania konkretnego Użytkownika przez serwer. ‘Licznik pikseli’ to specjalnie dla procesu online ( Lead/Sale ) zaprogramowany kod, który umieszcza się na stronie potwierdzającej. Programowanie liczników pikseli wykonuje Reklamodawca. SyneFlow monitoruje proces tylko z wykorzystaniem  anonimowych Cookies, które nie zawierają żadnych danych osobowych związanych z Użytkownikiem.

3.9 – ‘Klikniecia’ są przekierowaniem Użytkownika z witryny Partnera na stronę Reklamodawcy. Mierzone są przez SyneFlow przy wykorzystaniu linków śledzących.

3.10 – ‘Leads’ to określone działanie na stronie Reklamodawcy przez Użytkownika, zgodne z opisem programu. Może być to np. wypełnienie na formularza kontaktowego. Mierzone jest to przez SyneFlow przy wykorzystaniu linków śledzących oraz cookie.

3.11 – ‘Sales’  to wejście przez użytkownika w układy należności w stosunku do Reklamodawcy. Może być to np. nabycie produktów i usług w danym sklepie internetowym. Mierzone jest to przez SyneFlow przy wykorzystaniu linków śledzących oraz cookie.

 

4. Modele opłat / Roszczenia finansowe

4.1 – Cost-Per-Click (CPC)

W modelu opłat na podstawie kliknięć (czyli Cost-Per-Click CPC), każde kliknięcie na stronę Reklamodawcy upoważnia do powstania roszczeń finansowych. Ustalona i obowiązująca jest tutaj stała cena za każde wykonane kliknięcie. Warunkiem w modelu CPC jest przekierowanie Użytkownika przy pomocy linków śledzących (pozostawionych do dyspozycji na SyneFlow), które mogą być wbudowane wyłącznie na stronach Partnerów, zarejestrowanych przez SyneFlow. Kliknięcie to wynik dobrowolnego i świadomego działania Użytkownika.

SyneFlow zastrzega sobie prawo unieważnienia, a tym samym nieopłacenia wielokrotnych kliknięć, które pochodzą z tego samego adresu IP i następują w niezwykle krótkich odstępach czasu. W ich przypadku zachodzi spore prawdopodobieństwo manipulowania liczbą kliknięć. Kliknięcia premiowane natomiast to kliknięcia obiecujące Użytkownikowi konkretną korzyść (przede wszystkim pieniężną), są one uznawane tylko w przypadku wyraźnej zgody SyneFlow na taki rodzaj postępowania. Partnera obowiązuje poinformowanie SyneFlow o tego rodzaju posunięciach reklamowych. Bez wyraźnej pisemnej (w tym emailowej) zgody SyneFlow, wszelkie, tego typu kliknięcia, nie będą akceptowane, ani wynagradzane.

Wykonane kliknięcia zapisywane są każdego dnia na ‘Konto’ Partnera. Zapis ten nie zawiera żadnych informacji na temat ważności kliknięć i zaakceptowania roszczeń finansowych.

4.2 – Cost-Per-Lead (CPL)

W modelu opłat Lead (czyli Cost-Per-Lead CPL), każde przekazanie przez Partnera wszelkich  informacji związanych z określonym działaniem Użytkownika do systemu Reklamodawcy upoważnia do powstania roszczeń finansowych. Warunkiem poprawnego pomiaru CPL i powstania jakichkolwiek roszczeń do wynagrodzenia, jest przekierowanie Użytkownika przy pomocy linków śledzących, wbudowanych wyłącznie na stronach Partnerów, zarejestrowanych przez SyneFlow.

Lead musi być wynikiem dobrowolnego, a jednocześnie świadomego działania Użytkownika. Każdy Lead ujęty w statystyce SyneFlow, po upływie terminów przewidzianych na reklamacje lub unieważnienie, zapisywany będzie na pozytywne konto przychodów.

SyneFlow przed wypłatą wynagrodzenia zastrzega sobie prawo do sprawdzania zgodności Leads z wcześniej ustalonymi kryteriami, a w razie ich niespełnienia – może je unieważnić. Unieważnienie Leads może odbyć się po ich wpisaniu na pozytywne konto przychodów, jeżeli w późniejszym czasie okaże się, że w momencie wpisu na konto nie posiadano żadnych informacji o wymaganych kryteriach.

4.3 – Cost-Per-Sale (CPS)

W modelu opłat na podstawie Sale (czyli Cost-Per-Sale CPS), każda zaistniała konieczność wypełnienia wszelkich warunków związanych z umową (ze strony Reklamodawcy na rzecz Użytkownika), z pośrednictwa Partnera, upoważnia do roszczeń finansowych. Warunkiem poprawnego pomiaru Sales, a także ich opłaty, jest przekierowanie Użytkownika przy pomocy linków śledzących, wbudowanych wyłącznie na stronach Partnerów, zarejestrowanych przez SyneFlow.

Sale musi być wynikiem dobrowolnego i świadomego działania Użytkownika. Każdy Sale ujęty w statystyce SyneFlow, po upływie terminów, przewidzianych na reklamacje czy unieważnienie, zapisywany jest na pozytywne konto przychodów. SyneFlow przed wypłaceniem wynagrodzenia zastrzega sobie jednak prawo do sprawdzenia zgodności Sales z wcześniej ustalonymi kryteriami, a w razie ich niespełnienia – może je unieważnić.

Unieważnienie Sales może odbyć się już po ich wpisaniu na pozytywne konto przychodów, jeżeli w późniejszym czasie okaże się, że w momencie wpisu na konto nie posiadano żadnych informacji o wymaganych kryteriach.

4.4 – Modele Hybrydy

Możliwa jest również kombinacja powyższych modeli opłat (tzw. Model Hybrydy). Wymaga jednak poprzedzenia indywidualnymi porozumieniami.

 

5. Korzystanie z SyneFlow

5.1

Zgłoszenie się jako Partner jest równoznaczne z przyjęciem niniejszych warunków ogólnych umowy.

5.2

Wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie www.syneflow.com nie oznacza zależności kontraktowej obu Partnerów. Rejestracja jest jedynie zgłoszeniem wniosku o podpisanie umowy kooperacyjnej, którego pozytywne przyjęcie ze strony SyneFlow jest niezbędne do zawarcie umowy o współpracy.

5.3

Przyjęcie zgłoszenia przez SyneFlow oznacza dla Partnera możliwość wykorzystania swoich usług w interesie i na potrzeby Reklamodawcy. Z tego tytułu nie powstają jednak dla Partnera jeszcze żadne zobowiązania.

W przypadku rozpoczęcia działalności na rzecz Reklamodawcy, wszelkie wykonywane usługi muszą odbywać się zgodnie z warunkami niniejszej umowy.

5.4

Partner jest odpowiedzialny za prawdziwość, pełność i aktualność podanych informacji.

5.5

SyneFlow zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego stopnia bezpieczeństwa w ramach systemu partnerskiego SyneFlow jak również do zagwarantowania niezawodności stron i procesów online, poprzez ciągły nadzór i kontrole techniczna serwera.

SyneFlow nie przejmuje odpowiedzialności za okresy przerw w emitowaniu systemu partnerskiego SyneFlow jak również stron internetowych i procesów online Reklamodawcy i za wynikające z tego straty prowizji.

 

6. Zawarcie umowy

6.1

SyneFlow dla każdego Reklamodawcy posiada oddzielne umowy z Partnerami. Wynagrodzenie uzależnione będzie od osiągniętych wyników i uregulowane niniejszą umową. Wysokości opłat negocjowane będą z każdym Partnerem osobno. Specjalne żądania lubnieprzeciętne wysokości wynagrodzenia są bezpodstawne – podobnie jak próba powielania ustaleń finansowych zawartych z innymi Partnerami.

6.2

SyneFlow zobowiązuje się do terminowego przyjmowania ofert od Partnerów. Rozpatrywanie ofert odbywa się dla każdego Reklamodawcy osobno.

 

7. Wypłata prowizji

7.1

Prawo do wynagrodzenia dla Partnera powstaje po zakończeniu i udokumentowaniu wykonanych usług.

7.2

Rozliczenie należnych wynagrodzeń odbywa się raz w miesiącu, nie później niż do 20-ego dnia każdego miesiąca, następującego po rozliczanym miesiącu. W przypadku  nie opłacenia przez Reklamodawcę zobowiązań finansowych względem SyneFlow, wypłaty należnych prowizji dla Partnerów mogą zostać wstrzymane do momentu uregulowania zobowiązań finansowych Reklamodawcy względem SyneFlow.

Rozliczenia należności finansowych odpowiadają wymaganiom aktualnych zasad podatkowych.

7.3

Warunkiem wypłaty wynagrodzenia jest uzyskanie minimalnej wysokości stawki w danym miesiącu. Minimalna stawka wynosi 100 zł.

W przypadku wynagrodzenia za dany miesiąc niższego niż 100 zł, wypłata odbędzie się w kolejnym miesiącu, następującym po miesiącu, w którym minimalna stawka została osiągnięta.

W przypadku niedokonanej wypłaty suma wynagrodzenia przenoszona jest na następny miesiąc.

7.4

W przypadku manipulowania parametrami (clicks, leads, sales) bądź też niezgodności danych z ogólnymi warunkami umowy,  SyneFlow upoważniony jest do zażądania zwrotu dokonanych wypłat, jeżeli od czasu wypłaty nie upłynęło więcej niż 12 tygodni.

7.5

Partner ponosi pełną odpowiedzialność za zgłaszanie i odprowadzanie wszelkich należnych podatków i opłat (włącznie z opłatami socjalnymi), z tytułu przychodów / zysków pozyskanych w związku ze współpracą w systemie partnerskim SyneFlow.

7.6

Wynagrodzenie dla Partnera wypłacane jest na podstawie wystawionej przez niego faktury lub rachunku w terminie do 14 dni od daty jej dostarczenia z uwzględnieniem pkt 7.2. Partner , posiadający konto bankowe w podmiocie innym niż bank krajowy, poniesie koszty związane z wypłatą wynagrodzenia.

8. Obowiązki Partnera 

8.1

Partnerzy zobowiązani są do takiego sposobu przygotowania witryn, który uniemożliwi ewentualne wyłudzenia usług poprzez manipulacje lub oszustwo.

8.2

Partnerzy zobowiązani są do posługiwania się wyłącznie środkami reklamy (takimi jak tekst, banner, HTML, Flash itp.), przedstawionymi do dyspozycji przez SyneFlow i zawierającymi niezbędne do monitorowania sukcesów przekazu linki sledzące. Przygotowane kody źródłowe nie mogą ulec zmianie i mogą być wykorzystywane wyłącznie na dokładnie określonych stronach Partnerów.

Wszelkie przekazywanie środków reklamy osobom trzecim jest niedozwolone.

8.3

Każdy Partner zajmujący się działalnością marketingową w Internecie, zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych zarządzeń, postanowień i  ustaleń prawnych.

8.4

Partnerzy zobowiązani są do wykorzystania w celach reklamowych, na rzecz klientów SyneFlow, wyłącznie stron nie stwarzających możliwości działania na szkodę Reklamodawcy, jego opinii, jakości usług lub produktów, a także działalności przedsiębiorstwa. Przyszłościowo Partner oświadcza swoją gotowość do przestrzegania wszelkich zasad prawnych i ustaw, które chronią interesy Użytkownika. Wykorzystanie stron o treściach pornograficznych, radykalno-nazistowskich i nielegalnych jest w ramach SyneFlow niedozwolone.

8.5

Powyższe ustalenia dotyczą także linków na podmioty trzecie.

8.6

Powyższe zobowiązania mają zastosowanie we wszystkich stosunkach Partnera z Reklamodawcą. Przy pozytywnym dochodzeniu roszczeń Reklamodawcy w ramach odpowiedzialności za szkody, które wynikły z nieprzestrzegania ustaleń, zawartych w punktach 8.1-8.5 w stosunku do SyneFlow, Partner zwalnia firmę SyneFlow od jakichkolwiek związanych z tym roszczeń.

8.7

Naruszenie postanowień, zawartych w punktach 8.1-8.5 uprawnia SyneFlow – nawet po fakcie – do natychmiastowego żądania zmiany lub zaprzestania działań.

8.8 

Partner ponosi konsekwencje, które wynikają z nieprzestrzegania zawartej umowy oraz obowiązujących pomiędzy stronami ustaleń, obciążany będzie wszelkimi zobowiązaniami (w tym karami umownymi nałożonymi przez Reklamodawcę na SyneFlow będącymi konsekwencją działań lub zaniechań Wydawcy). Wydawca niniejszym zwalnia SyneFlow od wszelkich związanych z tym roszczeń i zobowiązań do ich zaspokojenia na własny koszt.

8.9

Wydawca / Partner oświadcza, że działa w oparciu o obowiązujące przepisy, w tym szczególnie  w oparciu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Za wszelkie zaniechania i uchybienia względem powyższych przepisów, powstałe na skutek działań lub zaniechań wbrew obowiązków wynikających z w/w rozporządzenia, odpowiada Wydawca.

Wydawca ponosi (również wobec osób trzecich) pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za nieprzestrzeganie w/w obowiązków, w szczególności w przypadku skierowania przeciwko SyneFlow roszczeń przez osoby trzecie z tytułu naruszenia obowiązków, które wynikają ]z RODO. Wydawca zwalnia SyneFlow z odpowiedzialności i zaspokojenia w całości powyższych roszczeń.

9. Okres obowiązywania umowy

Umowa kooperacyjna zawierana jest z reguły na czas nieokreślony.

 

10. Rozwiązanie umowy

10.1

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie natychmiastowym, a także z natychmiastowym skutkiem – w formie całościowej lub też z ograniczeniem na konkretnych Reklamodawców.

Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej (w tym poprzed drogę e-mailową) i wchodzi w życie w momencie dotarcia do adresata.

10.2

Wypłata ewentualnych należności finansowych odbywa się po rozwiązaniu umowy na zasadach omówionych w punkcie 7 – pod warunkiem, że minimalna wysokość wynagrodzenia określona w punkcie 7.2-7.3 została osiągnięta w momencie rozwiązania umowy.

10.3

Partner zobowiązuje się, w momencie rozwiązania umowy, do usunięcia ze swoich stron wszelkich linków i środków reklamowych dotyczących danego Reklamodawcy.

Rozwiązanie umowy natychmiast zwalnia SyneFlow od dalszych świadczeń finansowych. Ma to zastosowanie również w przypadku, kiedy Partner nie usunął jeszcze ze swoich stron odpowiednich linków i środków reklamy.

 

11 Odpowiedzialność za szkody

11.1

SyneFlow odpowiada jedynie za szkody, które są wynikiem zamierzonego działania lub niedbalstwa. Nienaruszona pozostaje jednak odpowiedzialność za straty w wyniku niedotrzymania terminów.

11.2

Zwolnienie od odpowiedzialności za szkody w stosunku do SyneFlow dotyczy również jego przedstawicieli i sił pomocniczych.

 

12. Ochrona danych

12.1

Zapis i przechowywanie informacji zawierających dane osobowe odbywają się wyłącznie w celach przeprowadzenia zmian w umowie, opracowań merytorycznych i uzasadnień – na drodze elektronicznej. Zapis obejmuje przy tym nazwisko, datę urodzenia, adres, numer telefonu, numer faksu, adres E-mail, konto bankowe i adresy stron internetowych Partnerów. Przekazywanie tych danych odbywa się wyłącznie w celach przeprowadzenia danej umowy.

12.2

Wszelkie informacje zawierające dane osobowe traktowane będą zgodnie z obowiązującymi zasadami prawnymi.

 

13 Poufność

13.1

Wszystkie strony zobowiązują się do przestrzegania tajemnicy w odniesieniu do uzyskanych informacji o przedsiębiorstwie, jego strukturze i działalności, metod niezbędnych do wykonania umowy na czas trwania umowy – z wyjątkiem informacji ogólnie dostępnych i aktualnie opublikowanych.

13.2

Wszystkie strony umowy zobowiązują się do przestrzegania powyższych postanowień na szczeblu pracowników własnych, jak również pracowników obcych, którzy poprzez współpracę z przedsiębiorstwem mieli dostęp do powyższych informacji. Nie dotyczy to składanych oświadczeń o charakterze prawnym.

13.3

Powyższe postanowienia obowiązują także po rozwiązaniu umowy.

 

14. Cesja

14.1

Zmiany niniejszej umowy zostaną niezwłocznie udostępnione wszystkim Partnerom. Informacja o tym przekazywana jest drogą elektroniczną na podane adresy E-mail. Partner może nie wyrazić zgody na przeprowadzone zmiany – przed upływem 14 dni, licząc od dnia otrzymania powiadomienia.

14.2

Prowizje wszystkich Partnerów mogą ulegać zmianom. SyneFlow zastrzega sobie prawo do zmiany prowizji, po uprzednim porozumieniu z Partnerem. W przypadku nieustalenia ram czasowych na wejście w życie nowych modeli opłat, obowiązują one od następnego dnia po północy.

14.3

SyneFlow zapewnia sobie prawo do niezapowiedzianych zmian w ramach SyneFlow, mających na celu dopasowanie go do własnych potrzeb i dalszy jego rozwój. Wynikające z tego prace mogą być zlecane podmiotom trzecim.

 

15. Prawo i jurysdykcja

Sprawy sporne, dotyczące praw i obowiązków wynikających z tej umowy, pomiędzy SyneFlow i Partnerem kooperacyjnym, jak również zasięgu tej umowy, podlegają (jeśli to dopuszczalne ) sądowi odpowiedniemu dla siedziby SyneFlow.